O PROJEKCIE

Dlaczego realizowany jest projekt?
Projekt stanowi odpowiedź na potrzeby przedszkoli i szkół z terenu powiatu kłodzkiego, których nauczyciele i dyrektorzy wskazali na brak możliwości swobodnej wymiany doświadczeń między placówkami i nauczycielami/nauczycielkami. Zwrócili uwagę na konieczność rozpoznania i zaspokojenia potrzeb poszczególnych szkół i przedszkoli, a co za tym idzie ich kompleksowego wsparcia w obszarze kształcenia oraz doskonalenia nauczycieli. Projekt "Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół w powiecie kłodzkim" jest realizowany w ramach Działania 3.5. "Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zgodnie z założeniami Ośrodka Rozwoju Edukacji projekt pozwoli na wdrożenie modelu doskonalenia wypracowanego w ramach projektu "System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół", zakładającego:

  1. powiązanie procesu doskonalenia z potrzebami konkretnej szkoły/placówki.
  2. towarzyszenie nauczycielom/nauczycielkom na każdym etapie wprowadzania zmian-przeniesienie procesu doskonalenia z placówek doskonalenia nauczycieli/nauczycielek do konkertnej szkoły
  3. zapewnienie uczenia się nauczycieli/nauczycielek poprzez wymianę doświadczeń - utworzenie i moderowanie lokalnych sieci współpracy i samokształcenia
  4. wykorzystanie potencjału wszystkich placówek, świadczących usługi na rzecz doskonalenia nauczycieli/nauczycielek i wsparcia szkoły/placówki - konsolidacja zasobów placówek doskonalenia nauczycieli/nauczycielek, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych

Projekt Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół w powiecie kłodzkim – jest realizowany od 1 listopada 2013 roku do 31 sierpnia 2015 roku.